Ceny transferowe – zmiany przepisów w 2018 roku

Ceny transferowe – zmiany przepisów w 2018 r.

Wśród zmian przepisów podatkowych, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., są także zmiany obejmujące regulacje z zakresu cen transferowych. Najważniejszą zmianą dotyczącą podmiotów powiązanych jest ustanowienie ograniczenia uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków dotyczących usług niematerialnych świadczonych między podmiotami powiązanymi. Ustawa wskazuje, że niektóre z nich, ponoszone bezpośrednio lub pośrednio wyłącznie na rzecz podmiotów powiązanych lub mających siedzibę w raju podatkowym, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tylko w określonej wysokości

Kwota poniesiona na wydatki, która nie podlega ograniczeniom, to 3 mln zł. Dopiero każdy wydatek przekraczający ten limit może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu tylko w określonej wysokości. Wysokość ta została ustalona na poziomie nieprzekraczającym 5 proc. EBITDA, tj. kwoty, na którą składa się nadwyżka sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest do następujących czynności:
Krok 1.
Podliczenie kosztów poniesionych na wyżej wymienione usługi oraz odjąć od nich kwotę 3 mln zł stanowiącą kwotę, do której ograniczenie nie jest stosowane.
Krok 2.
Wyliczenie wskaźnika EBITDA dla swojej działalności. Do kosztów uzyskania przychodów podatnik może wliczyć każdą kwotę powyżej 3 mln zł, która nie przekracza 5 proc. wyliczonego wskaźnika EBITDA.
Ważnym elementem nowo wprowadzonego przepisu jest zapis stanowiący, że w sytuacji, gdy pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało zawarte porozumienie cenowe APA, omawiane ograniczenia nie będą miały zastosowania.

W odniesieniu do porozumień cenowych należy wskazać na modyfikację art. 9a ust. 2e ustawy o CIT. Do 31 grudnia 2017 r. podmioty objęte decyzją w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej w okresie, którego ta decyzja dotyczy, miały obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej tylko w przypadku transakcji, w której opisują dane finansowe.

Od początku roku 2018 powyższy obowiązek w całości został zniesiony, również w przypadku transakcji z osobami fizycznymi. Ponadto, przepis ten został doprecyzowany tak, że regulacji dotyczących obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych nie stosuje się zarówno do transakcji, jak i innych zdarzeń.
Do art. 9a ustawy o CIT dodano ustęp 3e, który nakłada obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej do transakcji lub innych zdarzeń dokonanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową a niewchodzącymi w skład tej grupy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT.

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., jednak będą dotyczyły transakcji i innych zdarzeń zaistniałych po 1 stycznia 2017 r. W przypadku podatników, którzy przygotowali już dokumentacje cen transferowych za rok 2017, konieczne będzie naniesienie zmian uwzględniających nowe przepisy.