Ceny transferowe

Zagadnienie cen transferowych na skutek ostatnich zmian legislacyjnych stało się bardzo ważnym problemem dla wielu przedsiębiorców działających w ramach grup i powiązań kapitałowych. Nowe przepisy nałożyły na firmy znacznie wyższe wymogi w zakresie sporządzenia odpowiedniej dokumentacji w tym także wymogi jakościowe. Sprostanie tym zadaniom będzie wymagało od wielu przedsiębiorców zatrudnienia zewnętrznych firm.

W naszej ofercie przedstawiamy ogólne omówienie zagadnienia cen transferowych, zakres oferty, zespół, który będzie dedykowany do pracy z Państwem oraz proponowane warunki cenowe. Mam nadzieję, że oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i stanie się podstawą do podjęcia owocnej współpracy.

Korzyści ze sporządzenia dokumentacji podatkowej

Podstawową korzyścią wynikającą ze sporządzenia dokumentacji cen transferowych jest ograniczenie ryzyka podatkowego dla firmy. Należy jednak podkreślić, że nawet sporządzenie bardzo rozbudowanej, szczegółowej i poprawnej dokumentacji zgodnej z przepisami niestety nie zapewnia całkowitego wyeliminowania ryzyka, a jedynie może je zminimalizować.

Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne wysiłki doprowadzą do przeprowadzenia analizy Państwa biznesu i opracowania dokumentacji do cen transferowych, która:

  • będzie zgodna z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego
  • będzie poprawna formalnie, merytorycznie, metodologicznie
  • będzie skutecznym narzędziem służącym ograniczeniu ryzyka podatkowego związanego z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi podatkowo
  • będzie umożliwiała skuteczną ochronę praw podatnika podczas postępowania podatkowego dotyczącego transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • będzie stanowiła dla Państwa wartość poznawczą.

Kompleksowe podejście w obszarze cen transferowych istotnie podnosi bezpieczeństwo naszych Klientów i powinno być istotnym kryterium wyboru podmiotu sporządzającego dokumentacje do cen transferowych.
Jak realizujemy usługę.

Nasze ogólne procedury przewidują następujące etapy:
1. Rozpoznanie biznesu – zapoznanie z rodzajem działalności podmiotu oraz miejsce i rola podmiotu w grupie.
2. Wywiad – pozyskanie informacji o sposobach prowadzenia transakcji, aktywach zaangażowanych w transakcje, ryzyka a także o metodach ich wyceny.
3. Analiza Umów zawartych z jednostkami powiązanymi pod kątem obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
4. Dokumentacja – przygotowanie dokumentacji wymaganej prawem.
5. Raport dla zarządu.