Firma jest Sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości nr ewidencyjny A-279.

Gwarancja wykonania badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i rozwiązań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej.

Rezultatem prac audytorskich jest przygotowanie dla badanego podmiotu gospodarczego:

  • sprawozdania z badania sprawozdania finansowego zawierającego opinie biegłego rewidenta
  • listu do Zarządu lub do przedstawicieli organów nadzoru w uzasadnionych przypadkach

Ponad 3000  sprawozdań finansowych