ELIKS zatrudnia, poza stałymi pracownikami i współpracownikami – kilkunastu biegłych rewidentów z dużym doświadczeniem oraz znajomością zagadnień i przepisów wymaganych przy sporządzaniu bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej.

Badanie przeprowadzane jest przez biegłego (biegłych) rewidenta (rewidentów), skierowanego (skierowanych) przez ELIKS, przy udziale ekspertów, aplikantów i asystentów. Utrzymują oni stały kontakt z kierownictwem badanej firmy i z jej służbami rachunkowymi.
Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług, w Spółce stosowany jest wewnętrzny system kontroli jakości i weryfikacji.

ELIKS wykonuje usługi w drodze umów jednorazowych lub zawiera umowy wieloletnie, korzystniejsze dla zleceniodawcy, bowiem poza gwarancją przeprowadzenia badania w pierwszej kolejności, udzielane są konsultacje z zakresu zagadnień finansowo-księgowych i podatkowych.

Firma jest Sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości nr ewidencyjny A-279
Gwarancja wykonania badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i rozwiań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Przedsiębiorców Nr 78234.
Z tytułu świadczonych usług jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Warta S.A.

CERTYFIKATY    NASI KLIENCI